fly aske 250px

Vi kan fly igjen, men vær obs; våre motorer er ikke like utsatt som turbinmotorer, men det er klart at aske ikke har noe i motoren, på flykroppen eller i luftfiltrene våre å gjøre.

AKTUELT UTDRAG:
" Allmennflyging og luftsport - Konsekvenser av askeskyer
Utbrudd fra vulkanen Eyjafjallajökull på Island har ført til restriksjoner i forhold til luftfart i Norge. I utgangspunktet er tilstedeværelse av aske i luftrommet svært skadelig for luftfartøy på både kort og lang sikt. Dette gjør at en må ta hensyn til nye faktorer - også i forbindelse med flyging i henhold til de visuelle flygereglene"

Konsekvenser for helikopter, motor, mikro og seilfly
Luftfartøy med stempelmotor vil også bli berørt av askeinnhold i luften, men på grunn av relativ lav hastighet og god filtrering av luft til motoren er det grunn til å tro at de kortvarige konsekvensene er begrenset. Det må likevel tas hensyn til de generelle konsekvensene som for alle andre typer luftfartøy. På sikt vil flyging i askeholdig luft føre til mer slitasje på luftfartøyet enn ved flyging i ren luft.

Filter
Motoren skal være utrustet med et luftfilter som sikrer at skadelige partikler ikke får tilgang til motorens indre bevegelige deler. Det er viktig at fabrikantens tilrådninger og prosedyrer for bruk og vedlikehold følges. For flyeiere som har tilgang til CAMO bør de kontakte denne for veiledning. Luftfartstilsynet er kjent med at enkelte motorer er utrustet med en magnetstyring som tilfører motoren alternativ luft dersom tilstrekkelig luft ikke kan føres igjennom luftfilteret. Det er da vanskelig å identifisere eventuelt når motoren har trukket ufiltrert luft til forbrenningsprosessen. Det samme gjelder for øvrig bruk av forgasservarme der luft på lik linje kanaliseres utenfor luftfilteret.

Slitasje på luftfartøy
Enhver fremover vendt flate vil bli utsatt for slitasje i høyere grad enn under normale forhold. Dette gjelder spesielt plexiglass og plastdeksler. Komponenter på luftfartøyet som er utsatt for høy hastighet som f. eks propell vil være spesielt utsatt. Videre er inntak til instrumenter som statisk port og pitotrør utsatt for tiltetning. Komponenter som vanligvis er avhengig av smøring/fett vil naturligvis binde til seg aske. Ytterligere informasjon om dette kan skaffes til veie fra fabrikant. Ta eventuelt kontakt med CAMO dersom dette er tilgjengelig.

Det bør vurderes hvilke metoder som benyttes for rengjøring av luftfartøy som har vært utsatt for aske. Det tilrådes blant annet at det ikke benyttes tradisjonell vask med vann i en artikkel av Thomas J. Casadevall som er tilgjengelig her
http://www.caa.co.uk/docs/375/fsd_may93_p1-9.pdf - se side 6.